امتال عربي انقليزي

[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]بعض الامثال[/FONT][FONT=&quot]
Actions speak louder than words>>>>
[/FONT][FONT=&quot]العبرة بالأعمال وليست بالأقوال[/FONT][FONT=&quot]
Conciliation is the matter of the law>>>>
[/FONT][FONT=&quot]الصلح سيد الأحكام[/FONT][FONT=&quot]
Every cloud has a silver lining>>>>
[/FONT][FONT=&quot]رب ضرة نافعة[/FONT][FONT=&quot]
It is the end that counts>>>>
[/FONT][FONT=&quot]إنما العبرة بالنهاية[/FONT][FONT=&quot]
Advice is ever in want>>>>
[/FONT][FONT=&quot]لا خاب من استشار[/FONT]
 
التعديل الأخير:

manar18

عضو مميز
رد: امتال عربي انقليزي

[FONT=&quot]Actions speak louder than words
[/FONT][FONT=&quot]العبرة بالأعمال وليست بالأقوال[/FONT]
امثال شابة
wonderful Proverbs
شكرا
thank youuuuuuuuuuu
 
أعلى